Dzisiaj jest 12 Czerwca 2024, Środa, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach

Dodano: 09 stycznia 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dwóch obszarach – ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017.

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. przewiduje podwyższenie: kwoty najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 1 000 zł miesięcznie (obecnie jest to 880,45 zł miesięcznie), oraz kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 750 zł miesięcznie (obecnie jest to 675,13 zł miesięcznie).

Druga ze zmian polega na modyfikacji, w 2017 roku, mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych przysługujących z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz systemu zaopatrzeniowego. Ww. zmiana sprowadza się do zachowania dotychczasowej zasady procentowego podwyższenia świadczeń (o ten sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców), w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia na poziomie 10 zł.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza następujące rozwiązania:

- wysokość wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnosi w ramach waloryzacji wskaźnikiem 100,73%, z tym, że podwyżka wynikająca z waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 10 zł (proporcjonalnie mniej przy emeryturach częściowych i rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy);

- w analogiczny sposób podnosi wysokość wszystkich emerytur i rent, w tym emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych: emerytur pomostowe, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych;

- podwyższa wskaźnikiem 100,73% świadczenia niższe od świadczeń najniższych (bez wymaganego stażu pracy gwarantującego wypłaty świadczenia najniższego);

- podwyższa wskaźnikiem 100,73%, z zastosowaniem minimalnej gwarantowanej podwyżki z tytułu waloryzacji, świadczenia i zasiłki przedemerytalne; waloryzacja polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia kwoty 10 zł; kwotę świadczenia gwarantowaną do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, podwyższono do 520 zł;

- podwyższa wskaźnikiem 100,73% dodatki;

- podnosi, do wysokości 1 000 zł, przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (bez dodatków), oraz do wysokości 750 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

- podnosi z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł, tj. o 98,65 zł, renty socjalne (84% emerytury najniższej).

Ustawa zmieniająca wprowadza również mechanizm waloryzacji w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Obecnie podwyższanie świadczeń w ramach waloryzacji w tym systemie odbywa się poprzez przeliczenie świadczenia w oparciu o aktualną emeryturę podstawową, którą zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowi wysokość najniższej emerytury, określonej w art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca rezygnuje z powiązania świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego rolników z aktualną wysokości najniższej emerytury z powszechnego systemu emerytalnego. Konsekwencją powyższego jest zmiana definicji emerytury podstawowej. Zgodnie z nową definicją, będzie to kwota 882,56 zł miesięcznie (tj. wysokość najniższej emerytury na dzień 28 lutego 2017 r.), która podlegać będzie waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Emerytura podstawowa służyć będzie do obliczania nowo przyznawanych świadczeń. Z kolei świadczenia już przyznane podlegać będą mechanizmowi waloryzacji, polegającemu na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji, określony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłaszał będzie nową wysokość emerytury podstawowej, na co najmniej 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.

Jednocześnie świadczenia emerytalne i rentowe z systemu ubezpieczenia społecznego rolników zostaną podniesione, analogicznie jak w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego, nie mniej niż o kwotę 10 zł. Zachowana zostanie również zasada, że emerytury i renty nie będą niższe niż 1 000 zł, z wyjątkiem emerytury częściowej, świadczeń wypłacanych w zbiegu oraz świadczeń, których wypłata została zawieszona.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo z dniem 1 marca 2017 r.Czytaj również