Dzisiaj jest 12 Czerwca 2024, Środa, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Rewolucyjne zmiany dla pracodawców

Dodano: 31 października 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt[1] zmian ustawowych służących realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wraz ze zmianami realnie związanymi z realizacją wspomnianego programu, zaproponowano nowelizację w regulacjach dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

 

Nowe zasady udzielania odpisów we wpłatach na PFRON

Najważniejsze zmiany, jakie zawarto w projekcie, dotyczą udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Pracodawca który chce udzielać ulgi musi stopniowo zwiększać wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem ze schorzeniami specjalnymi z obecnie wymaganych 30 proc. do aż 50 proc. w roku 2020 roku. Zmniejszeniu uleganie też wysokość udzielanych ulg. Od kwietnia 2018 maksymalny odpis na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usługi od uprawnionego sprzedającego może  wynieść  maksymalnie do 50 proc. kwoty netto z faktury zakupu. 

Zamiast stosowanej obecnie zasady wystawiania wszystkim kontrahentom informacji o udzielonej uldze uprawniony sprzedający po zmianach będzie miał obowiązek informowania klienta o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON. Obowiązek  przekazania lub udostępnienie tej informacji nabywcy obwarowano rażąco wysoką sankcją w wysokości 30 proc. należności za usługę stanowiącą podstawę odpisu. Projekt nie wskazuje jednak w jakiej formie obowiązek ten będzie mógł być uznany za prawidłowo spełniony. Po reformie kontrahent, który chce skorzystać z odpisu, będzie zmuszony wystąpić do uprawnionego sprzedającego o wydanie informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON.

Ministerstwo przestanie być organem odwoławczym od decyzji Prezesa PFRON i Wojewody  

Od decyzji wydanych przez PFRON po 1 stycznia 2018 roku nie będzie możliwości odwołania do właściwego ministra, ponieważ ustawa proponuje w zamian wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest to bardzo istotna zmiana dla pracodawców. Dotyczyć to będzie sytuacji, w których wydawana jest decyzja w sprawie odmowy wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego przedsiębiorcy czy statusu zakładu pracy chronionej.

Odwołanie się od decyzji do ministra dawało szansę rzetelnego skontrolowania rozstrzygnięcia przez organ niezależny. Po zmianach Prezes Funduszu będzie sam weryfikował swoje rozstrzygnięcia, co wpłynie na jakość wydawanych decyzji, które nie będą już kontrolowane. Nadal pracodawca będzie miał możliwość występowania ze skargą do sądu. Biorąc jednak pod uwagę czas, w jakim rozstrzygane są sprawy przed sądami administracyjnymi, spodziewać się możemy wydłużenia okresu dochodzenia własnych uprawnień.

Pozostałe zmiany

Przedsiębiorcy niepełnosprawni będą mogli złożyć wniosek o refundację swoich składek na ubezpieczenia społeczne już w dniu ich opłacenia, a nie dzień po. Przewidziano, że niepełnosprawność pracownika, na podstawie nowego orzeczenia, będzie uwzględniana w ewidencji w okresie trzech miesięcy poprzedzających okazanie go. Podkreślono też rozróżnienie między nabyciem niepełnosprawności a uznaniem niepełnosprawności u pracodawcy, co ma istotne znaczenie dla ustalenia efektu zachęty.

Wśród zmian służących realizacji programu „Za życiem” zaproponowano ponadto ułatwienia w zawieraniu stosunku pracy w formie telepracy, stosowaniu indywidualnego rozkładu pracy rodzica niepełnosprawnego dziecka, a także szersze uprawnienie do zasiłku opiekuńczego Przewidziano też zmiany w działaniu warsztatów terapii zajęciowej oraz zaproponowano rezygnację z konkursów przy wyborze Prezesa PFRON oraz Zastępców.

Przedstawiony projekt nowelizacji, przysłuży się programowi „Za życiem”. Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że służy przy okazji kolejnemu ograniczeniu narzędzi wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

[1] Projekt z dnia 29 września 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.Czytaj również